Cena Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

5. října, v den narození prezidenta Václava Havla, se tradičně uděluje Cena Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Je určena význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Každoročním udělováním Ceny tak Nadace VIZE 97 umožňuje české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem. Členové rady Ceny VIZE 97 rozhodli o letošních laureátech, kterými se stanou manželé Alena a Petr Hadravovi. Kromě své vědecké práce ve stelární astrofyzice a klasické filologii vydávají společně komentované překlady klasických astronomických děl.

 

Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc, (*1951) je astrofyzik, působí v
Astronomickém ústavu AVČR a zabývá se stelární a relativistickou
astrofyzikou.

 

PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc. (*1956) je klasická filoložka, působí
v Ústavu pro soudobé dějiny AVČR, kde se specializuje na středověkou
latinu.

Z důvodu nejistého vývoje onemocnění Covid-19 jsme se výjimečně rozhodli udělit Cenu VIZE 97 již 7. září 2022.

 

Rozprava s laureáty

Dovolujeme si Vás pozvat ke sledování rozpravy na téma Ad fontes, které se zúčastní Alena a Petr Hadravovi, letošní laureáti Ceny Nadace Dagmar
a Václava Havlových VIZE 97. Proběhne 7. září 2022 v 10 hodin v Pražské křižovatce – Zlatá ulice, vchod z ulice Liliové.

 

Rozpravy se dále zúčastní:

prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (astrofyzik, Astronomický ústav AV ČR)

doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (astrofyzik, Astronomický ústav AV ČR)

PhDr. Alena Hadravová, CSc., DSc. (klasická filoložka a medievalistka, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum dějin vědy)

RNDr. Jiří Grygar, CSc. (astrofyzik, Fyzikální ústav AV ČR)

Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. (filosof, Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (historik, Fakulta humanitních studií UK a Filozofická fakulta UK)

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D. (historik a filozof, Filosofický ústav AV ČR, Odd. pro studium antického a středověkého myšlení; hlavní řešitel ERC projektu „Academia“)

Mgr. Ivo Purš, Ph.D. (historik umění, Ústav dějin umění AV ČR, Odd. umění raného novověku)

 

V diskusi bude zdůrazněna důležitost studia a zpřístupňování primárních pramenů, zděděných z minulosti, postulovaná v názvu debaty Ad fontes, „k pramenům“. Zvláštní pozornost pak bude věnována pramenům písemným, zachovaným ve středověkých latinských rukopisech a později starých tiscích, a tvorbě edic a komentovaných překladů z dějin vědy, zvláště astronomie od antiky přes středověk až po raný novověk. Na vybraných příkladech z dějin vědy budou dokumentována jak pramenná studia, tak interdisciplinární přístup, ale upozorníme i na mezinárodní charakter vědy od středověku po dnešek.