Chci také přispět

Začala rozprava s laureáty Ceny VIZE 97

V 10 hodin odstartovala v Pražské křižovatce rozprava s letošními laureáty Ceny Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 manželi Hadravovými a jejich hosty, kterými jsou:

prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (astrofyzik, Astronomický ústav AV ČR)

RNDr. Jiří Grygar, CSc. (astrofyzik, Fyzikální ústav AV ČR)

Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. (filosof, Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd)

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (historik, Fakulta humanitních studií UK a Filozofická fakulta UK)

Mgr. Ota Pavlíček, Ph.D. (historik a filozof, Filosofický ústav AV ČR, Odd. pro studium antického a středověkého myšlení; hlavní řešitel ERC projektu „Academia“)

Mgr. Ivo Purš, Ph.D. (historik umění, Ústav dějin umění AV ČR, Odd. umění raného novověku)

 

V diskusi bude zdůrazněna důležitost studia a zpřístupňování primárních pramenů, zděděných z minulosti, postulovaná v názvu debaty Ad fontes, „k pramenům“. Zvláštní pozornost pak bude věnována pramenům písemným, zachovaným ve středověkých latinských rukopisech a později starých tiscích, a tvorbě edic a komentovaných překladů z dějin vědy, zvláště astronomie od antiky přes středověk až po raný novověk. Na vybraných příkladech z dějin vědy budou dokumentována jak pramenná studia, tak interdisciplinární přístup, ale upozorníme i na mezinárodní charakter vědy od středověku po dnešek.